Privacy voorwaarden

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Groeneveld GWW u over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden en andere informatie die te maken heeft met hoe Groeneveld GWW omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die Groeneveld GWW verkregen heeft door  het invullen van het contactformulier of de aanmelding voor onze nieuwsbrief.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, (e-mail) adres, telefoonnummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

Groeneveld GWW hecht veel waarde aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten. Groeneveld GWW verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Groeneveld GWW is (mede-)verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelt Groeneveld GWW en wat wordt er mee gedaan?

Groeneveld GWW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Groeneveld GWW verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Groeneveld GWW verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Groeneveld GWW verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Groeneveld GWW  uw persoonsgegevens?

Groeneveld GWW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Groeneveld GWW om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Groeneveld GWW of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Groeneveld GWW verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Groeneveld GWW kunt u contact opnemen met Groeneveld GWW op telefoonnummer 010-450 4225, via email naar info@groeneveldgww.nl of per post naar De Derde Hoeve 54, 2676 CS Maasdijk. Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacy beleid

Groeneveld GWW streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd