Het beperken van de uitstoot van CO2 is een steeds belangrijker onderwerp. Vooral bedrijven kunnen het goede voorbeeld geven met het verminderen van de broeikasgassen. Het beleid van Groeneveld GWW is er naar om hier ook aan bij te dragen.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een soort meetinstrument, opgesteld door ProRail. ProRail, gevolgd door RWS en de overheid om bedrijven te belonen die milieubewust opereren. Hoe hoger op de ladder, des te eerder kans op gunning van een project.
Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website www.skao.nl

Op deze pagina wordt weergegeven hoe CO2-bewust Groeneveld GWW werkt.

In het kader van de CO2 reductie-inspanningen heeft Groeneveld GWW het certificaat “CO2 bewust” behaald op niveau 3 in 2014.

A. Inzicht in energieverbruik

De cijfers laten zien dat onze totale CO2-uitstoot in 2020 redelijk gelijk is gebleven met 2019. In 2020 is er 132,09 ton uitgestoten en in 2019 in totaal 131,26 ton. Per miljoen omzet in onze uitstoot gestegen, omdat we meer werken hebben gehad ten opzichte van 2016. Omdat wij in 2018 van locatie zijn verhuisd en dit omzet jaar realistischer is met de huidige gang van zaken, hebben we ervoor gekozen een nieuwe doelstelling te formuleren. Wij willen in 2023 10% CO2 reduceren ten opzichte van 2018. We hebben een nieuwe inventarisatie van maatregelen gemaakt welke ons gaan helpen onze doelstelling te bereiken.

B. Reductie

Wij hebben voor komende jaren een nieuwe reductieprogramma ontwikkeld. In dit programma staan maatregelen die we al hebben genomen en nog gaan nemen in de toekomst. We passen bijvoorbeeld al voor een deel HVO brandstof toe, en we zijn voor ons kantoor in Maasdijk overgestapt naar 100% groene stroom. In de toekomst gaan onze werknemers een herhalingscursus volgen van ‘Het Nieuwe Rijden’. Daarnaast willen we HVO brandstof breder gaan inzetten en kijken we naar de ontwikkelingen rondom elektrisch handmaterieel.

C. Communicatie

Wij communiceren structureel met onze interne belanghebbenden zoals onze werknemers. Middels deze webpagina informeren wij u graag over ons CO2-beleid. Wij verwijzen voor meer informatie over ons CO2-beleid naar onze halfjaarlijkse reductiereview.

D. Initiatieven

Wij zijn zelf gestart met het initiatief Groen & Koel waar we nog steeds jaarlijks actief in zijn. Daarnaast zijn we sinds 2021 aangesloten bij stichting Nederland CO2 Neutraal. Op deze manier proberen wij meer kennis op te doen rondom CO2-reductie om ons steuntje bij te dragen aan een schonere wereld.